Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (May 30, 2019) and the forecast for Friday (May 31, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 45-47 (ºC) 25-35 (%) 45-47 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 37-39 (ºC) 45-55 (%) 37-39 (ºC) 45-55 (%)

Lahore 42-44 (ºC) 20-30 (%) 43-45 (ºC) 15-25 (%)

Larkana 47-49 (ºC) 10-20 (%) 47-49 (ºC) 10-20 (%)

Mirpurkhas 43-45 (ºC) 25-35 (%) 43-45 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 36-38 (ºC) 25-35 (%) 36-38 (ºC) 20-30 (%)

Peshawar 30-35 (ºC) 30-40 (%) 30-35 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 38-40 (ºC) 20-30 (%) 39-41 (ºC) 15-25 (%)

Sukkur 47-49 (ºC) 10-20 (%) 47-49 (ºC) 10-20 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:17 pm (Today)

Sunrise: 5:41 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close