Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Wednesday (May 29, 2019) and the forecast for Thursday (May 30, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 44-46 (ºC) 20-30 (%) 44-46 (ºC) 20-30 (%)

Karachi 36-38 (ºC) 50-60 (%) 37-39 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 42-44 (ºC) 20-30 (%) 43-45 (ºC) 15-25 (%)

Larkana 45-47 (ºC) 30-40 (%) 46-48 (ºC) 30-40 (%)

Mirpurkhas 44-46 (ºC) 25-35 (%) 44-46 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 36-38 (ºC) 25-35 (%) 36-38 (ºC) 20-30 (%)

Peshawar 30-35 (ºC) 30-40 (%) 30-35 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 38-40 (ºC) 20-30 (%) 39-41 (ºC) 15-25 (%)

Sukkur 45-47 (ºC) 20-30 (%) 46-48 (ºC) 20-30 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:16 pm (Today)

Sunrise: 5:41 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close