Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (March 28, 2019) and the forecast for Friday (March 29, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 21-23 (ºC) 35-45 (%) 22-24 (ºC) 45-55 (%)

Karachi 22-24 (ºC) 65-75 (%) 23-25 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 15-17 (ºC) 75-85 (%) 14-16 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 19-21 (ºC) 65-75 (%) 19-21 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 17-19 (ºC) 50-60 (%) 17-19 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 07-09 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 10-13 (ºC) 70-80 (%) 10-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 10-12 (ºC) 80-90 (%) 10-12 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 20-22 (ºC) 70-80 (%) 20-22 (ºC) 70-80 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:47 pm (Today)

Sunrise: 6:24 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close