Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Wednesday (March 27, 2019) and the forecast for Thursday (March 28, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 21-23 (ºC) 35-45 (%) 21-23 (ºC) 45-55 (%)

Karachi 21-23 (ºC) 60-70 (%) 22-24 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 13-15 (ºC) 75-85 (%) 14-16 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 19-21 (ºC) 65-75 (%) 19-21 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 16-18 (ºC) 50-60 (%) 16-18 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 06-08 (ºC) 75-85 (%) 07-09 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 10-13 (ºC) 70-80 (%) 10-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 11-13 (ºC) 80-90 (%) 11-13 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 19-21 (ºC) 70-80 (%) 18-20 (ºC) 70-80 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:46 pm (Today)

Sunrise: 6:26 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close