Wednesday, August 17th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (January 03, 2019) and the forecast for Friday (January 04, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 13-15 (ºC) 70-80 (%) 12-14 (ºC) 75-85 (%)

Karachi 13-15 (ºC) 50-60 (%) 14-16 (ºC) 85-95 (%)

Lahore 02-04 (ºC) 80-90 (%) 02-04 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 70-80 (%) 07-09 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad -01)-01 (ºC) 75-85 (%) (-01)-01 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar (-01)-04 (ºC) 70-80 (%) (-01)-04 (ºC) 70-80 (%)

Quetta (-01)-(-03) (ºC) 50-60 (%) (-01)-(-03) (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 02-04 (ºC) 75-85 (%) 02-04 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 07-09 (ºC) 80-90 (%) 07-09 (ºC) 80-90 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 5:56 pm (Today)

Sunrise: 7:16 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close