Thursday, January 20th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Wednesday (January 02, 2019) and the forecast for Thursday (January 03, 2019).

================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

================================================================

Hyderabad 12-14 (ºC) 70-80 (%) 12-14 (ºC) 75-85 (%)

Karachi 12-14 (ºC) 45-55 (%) 13-15 (ºC) 45-55 (%)

Lahore 01-03 (ºC) 80-90 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 70-80 (%) 07-09 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 00-02 (ºC) 75-85 (%) 00-02 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar (-01)-04 (ºC) 70-80 (%) (-01)-04 (ºC) 70-80 (%)

Quetta (-02)(-04) (ºC) 60-70 (%) (-01)(-03) (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 04-06 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 07-09 (ºC) 80-90 (%) 07-09 (ºC) 80-90 (%)

================================================================

Karachi

----------------------------------------------------------------

Sunset: 5:56 pm (Today)

Sunrise: 7:16 am (Tomorrow)

================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close