Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (December 25, 2018) and the forecast for Wednesday (December 26, 2018).

================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

================================================================

Hyderabad 08-10 (ºC) 70-80 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 08-10 (ºC) 45-55 (%) 08-10 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 01-03 (ºC) 80-90 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 05-07 (ºC) 75-85 (%) 05-07 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 65-75 (%) 05-07 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 01-03 (ºC) 75-85 (%) 00-02 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 05-10 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 03-05 (ºC) 10-20 (%) 02-04 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 01-03 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 04-06 (ºC) 80-90 (%) 04-06 (ºC) 80-90 (%)

================================================================

Karachi

----------------------------------------------------------------

Sunset: 5:50 pm (Today)

Sunrise: 7:13 am (Tomorrow)

================================================================Copyright Business Recorder, 2018

the author

Top
Close
Close