Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (October 17, 2018) and the forecast for Thursday (October 18, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 35-37 (ºC) 25-35 (%) 35-37 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 36-38 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 35-45 (%)

Lahore 28-30 (ºC) 55-65 (%) 27-29 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 36-38 (ºC) 30-40 (%) 36-38 (ºC) 30-40 (%)

Mirpurkhas 35-37 (ºC) 35-45 (%) 35-37 (ºC) 35-45 (%)

Muzaffarabad 15-17 (ºC) 65-75 (%) 14-16 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 25-30 (ºC) 70-80 (%) 25-30 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 23-25 (ºC) 10-20 (%) 21-23 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 27-29 (ºC) 55-65 (%) 27-29 (ºC) 60-70 (%)

Sukkur 36-38 (ºC) 40-50 (%) 36-38 (ºC) 40-50 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 6:04 pm (Today)

Sunrise: 6:30 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close