Tuesday, November 28th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (October 16, 2018) and the forecast for Wednesday (October 17, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 37-39 (ºC) 25-35 (%) 37-39 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 36-38 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Lahore 29-31 (ºC) 55-65 (%) 29-31 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 34-36 (ºC) 35-45 (%) 34-36 (ºC) 35-45 (%)

Mirpurkhas 36-38 (ºC) 30-40 (%) 36-38 (ºC) 30-40 (%)

Muzaffarabad 26-28 (ºC) 65-75 (%) 26-28 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 25-30 (ºC) 70-80 (%) 25-30 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 23-25 (ºC) 10-20 (%) 21-23 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 27-29 (ºC) 55-65 (%) 27-29 (ºC) 60-70 (%)

Sukkur 36-38 (ºC) 40-50 (%) 36-38 (ºC) 40-50 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 6:04 pm (Today)

Sunrise: 6:29 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close