Tuesday, November 28th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (June 20, 2018) and the forecast for Thursday (June 21, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 40-42 (ºC) 40-50 (%) 40-42 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 65-75 (%) 35-37 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 39-41 (ºC) 50-60 (%) 40-42 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 41-43 (ºC) 40-50 (%) 41-43 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 39-41 (ºC) 45-55 (%) 39-41 (ºC) 45-55 (%)

Muzaffarabad 36-38 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Peshawar 40-44 (ºC) 70-80 (%) 40-44 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 38-40 (ºC) 10-20 (%) 38-40 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 38-40 (ºC) 40-50 (%) 39-41 (ºC) 50-60 (%)

Sukkur 43-45 (ºC) 40-50 (%) 43-45 (ºC) 40-50 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:24 pm (Today)

Sunrise: 5:42 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close