Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (June 19, 2018) and the forecast for Wednesday (June 20, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 38-40 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 34-36 (ºC) 60-70 (%) 33-35 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 33-35 (ºC) 50-60 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 41-43 (ºC) 40-50 (%) 41-43 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 38-40 (ºC) 45-55 (%) 38-40 (ºC) 45-55 (%)

Muzaffarabad 35-37 (ºC) 40-50 (%) 35-37 (ºC) 40-50 (%)

Peshawar 40-44 (ºC) 70-80 (%) 40-44 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 38-40 (ºC) 10-20 (%) 38-40 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 36-38 (ºC) 40-50 (%) 36-38 (ºC) 50-60 (%)

Sukkur 40-42 (ºC) 40-50 (%) 40-42 (ºC) 40-50 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:24 pm (Today)

Sunrise: 5:42 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close