Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (May 21, 2018) and the forecast for Teusday (May 22, 2018).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 42-44 (ºC) 25-35 (%) 43-45 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 41-43 (ºC) 10-20 (%) 41-43 (ºC) 10-20 (%)

Lahore 40-42 (ºC) 30-40 (%) 41-43 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 43-45 (ºC) 25-35 (%) 43-45 (ºC) 25-35 (%)

Mirpurkhas 42-44 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 30-40 (%) 32-34 (ºC) 35-45 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 36-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 25-27 (ºC) 20-30 (%) 26-28 (ºC) 20-30 (%)

Rawalpindi 36-38 (ºC) 25-35 (%) 36-38 (ºC) 30-40 (%)

Sukkur 42-44 (ºC) 25-35 (%) 43-45 (ºC) 25-35 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 7:00 pm (Today)

Sunrise: 5:56 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close