Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Sunday (May 20, 2018) and the forecast for Monday (May 21, 2018).

=================================================================

CITY TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 42-44 (ºC) 25-35 (%) 43-45 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 41-43 (ºC) 15-25 (%) 41-43 (ºC) 15-25 (%)

Lahore 38-40 (ºC) 30-40 (%) 39-41 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 42-44 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

Mirpurkhas 42-44 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 30-40 (%) 32-34 (ºC) 35-45 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 36-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 27-29 (ºC) 20-30 (%) 28-30 (ºC) 20-30 (%)

Rawalpindi 35-37 (ºC) 25-35 (%) 36-38 (ºC) 30-40 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 25-35 (%) 41-43 (ºC) 25-35 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 07:12pm (TODAY)

Sunrise: 05:44am (TOMORROW)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close