Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (May 10, 2018) and the forecast for Friday (May 11, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 41-43 (ºC) 25-35 (%) 41-43 (ºC) 35-45 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 50-60 (%) 35-37 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 38-40 (ºC) 30-40 (%) 38-40 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 42-44 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

Mirpurkhas 39-41 (ºC) 25-35 (%) 39-41 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 30-40 (%) 32-34 (ºC) 35-45 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 36-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 31-33 (ºC) 20-30 (%) 32-34 (ºC) 20-30 (%)

Rawalpindi 35-37 (ºC) 25-35 (%) 36-38 (ºC) 30-40 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 30-40 (%) 41-43 (ºC) 30-40 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:07 pm (Today)

Sunrise: 5:48 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close