Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (May 09, 2018) and the forecast for Thursday (May 10, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 41-43 (ºC) 30-40 (%) 41-43 (ºC) 30-40 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 50-60 (%) 35-37 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 36-38 (ºC) 30-40 (%) 37-39 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 41-43 (ºC) 20-30 (%) 42-44 (ºC) 20-30 (%)

Mirpurkhas 40-42 (ºC) 30-40 (%) 40-42 (ºC) 30-40 (%)

Muzaffarabad 30-32 (ºC) 30-40 (%) 30-32 (ºC) 35-45 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 36-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta NIL NIL

Rawalpindi 31-33 (ºC) 25-35 (%) 33-35 (ºC) 30-40 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:06 pm (Today)

Sunrise: 5:48 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close