Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (March 15, 2018) and the forecast for Friday (March 16, 2018).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 19-21 (ºC) 65-75 (%) 19-21 (ºC) 60-70 (%)

Karachi 21-23 (ºC) 75-85 (%) 21-23 (ºC) 75-85 (%)

Lahore 16-18 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 65-75 (%)

Larkana 20-22 (ºC) 60-70 (%) 20-22 (ºC) 50-60 (%)

Mirpurkhas 16-18 (ºC) 65-75 (%) 16-18 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 11-13 (ºC) 75-85 (%) 11-13 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 08-12 (ºC) 70-80 (%) 08-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 09-11 (ºC) 55-65 (%) 08-10 (ºC) 45-55 (%)

Rawalpindi 15-17 (ºC) 70-80 (%) 15-17 (ºC) 70-80 (%)

Sukkur 17-19 (ºC) 70-80 (%) 19-21 (ºC) 70-80 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 6:41 pm (Today)

Sunrise: 6:37 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close