Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (March 05, 2018) and the forecast for Tuesday (March 06, 2018).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 19-21 (ºC) 60-70 (%) 19-21 (ºC) 60-70 (%)

Karachi 18-20 (ºC) 65-75 (%) 18-20 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 12-14 (ºC) 70-80 (%) 13-15 (ºC) 65-75 (%)

Larkana 17-19 (ºC) 70-80 (%) 17-19 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 15-17 (ºC) 70-80 (%) 15-17 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 07-09 (ºC) 75-85 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 08-12 (ºC) 70-80 (%) 08-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 05-07 (ºC) 60-70 (%) 04-06 (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 09-11 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 70-80 (%)

Sukkur 16-18 (ºC) 70-80 (%) 17-19 (ºC) 70-80 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 6:37 pm (Today)

Sunrise: 6:47 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close