Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Sunday (March 04, 2018) and the forecast for Monday (March 05, 2018).

=================================================================

CITY TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 19-21 (ºC) 75-85 (%) 19-21 (ºC) 75-85 (%)

Karachi 21-23 (ºC) 65-75 (%) 21-23 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 12-14 (ºC) 70-80 (%) 13-15 (ºC) 65-75 (%)

Larkana 17-19 (ºC) 70-80 (%) 17-19 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 14-16 (ºC) 70-80 (%) 14-16 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 07-09 (ºC) 75-85 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 08-12 (ºC) 70-80 (%) 08-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 05-07 (ºC) 60-70 (%) 05-07 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 09-11 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 70-80 (%)

Sukkur 18-20 (ºC) 70-80 (%) 17-19 (ºC) 70-80 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 06:36 pm (TODAY)

Sunrise: 06:48 am (TOMORROW)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close