Tuesday, November 28th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Saturday (March 03, 2018) and the forecast for Sunday (March 04, 2018).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 19-21 (ºC) 65-75 (%) 19-21 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 18-20 (ºC) 70-80 (%) 19-21 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 14-16 (ºC) 70-80 (%) 14-16 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 16-18 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 13-15 (ºC) 70-80 (%) 14-16 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 08-10 (ºC) 75-85 (%) 09-11 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 08-12 (ºC) 70-80 (%) 08-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 05-07 (ºC) 60-70 (%) 05-07 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 12-14 (ºC) 70-80 (%) 13-15 (ºC) 75-85 (%)

Sukkur 17-19 (ºC) 70-80 (%) 17-19 (ºC) 70-80 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 6:36 pm (Today)

Sunrise: 6:49 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close