Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (November 30, 2017) and the forecast for Friday (December 01, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 14-16 (ºC) 60-70 (%) 13-15 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 15-17 (ºC) 40-50 (%) 14-16 (ºC) 35-45 (%)

Lahore 06-08 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 11-13 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 11-13 (ºC) 60-70 (%) 10-12 (ºC) 55-65 (%)

Muzaffarabad 03-05 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 05-10 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -02-00 (ºC) 40-50 (%) -02-00 (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 05-07 (ºC) 80-90 (%) 05-07 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 11-13 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 65-75 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:42 pm (Today)

Sunrise: 6:59 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017

the author

Top
Close
Close