Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (November 29, 2017) and the forecast for Thursday (November 30, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 12-14 (ºC) 60-70 (%) 11-13 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 15-17 (ºC) 60-70 (%) 14-16 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 07-09 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 11-13 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 08-10 (ºC) 55-65 (%) 07-09 (ºC) 55-65 (%)

Muzaffarabad 04-06 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 05-10 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -02-00 (ºC) 50-60 (%) -02-00 (ºC) 40-50 (%)

Rawalpindi 06-08 (ºC) 80-90 (%) 06-08 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 11-13 (ºC) 75-85 (%) 10-12 (ºC) 70-80 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:42 pm (Today)

Sunrise: 6:58 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close