Thursday, January 20th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (November 22, 2017) and the forecast for Thursday (November 23, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 10-12 (ºC) 40-50 (%) 10-12 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 11-13 (ºC) 35-45 (%) 11-13 (ºC) 35-45 (%)

Lahore 07-09 (ºC) 75-85 (%) 07-09 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 09-11 (ºC) 70-80 (%) 09-11 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 07-09 (ºC) 65-75 (%) 07-09 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 03-05 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 08-13 (ºC) 70-80 (%) 08-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 00-02 (ºC) 50-60 (%) 00-02 (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 05-07 (ºC) 80-90 (%) 05-07 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 08-10 (ºC) 85-95 (%) 08-10 (ºC) 85-95 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:42 pm (Today)

Sunrise: 6:53 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close