Tuesday, February 7th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (November 21, 2017) and the forecast for Wednesday (November 22, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 10-12 (ºC) 45-55 (%) 10-12 (ºC) 45-55 (%)

Karachi 12-14 (ºC) 35-45 (%) 12-14 (ºC) 35-45 (%)

Lahore 07-09 (ºC) 90-100 (%) 07-09 (ºC) 90-100 (%)

Larkana 10-12 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 07-09 (ºC) 65-75 (%) 07-09 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 04-06 (ºC) 75-85 (%) 04-06 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 08-13 (ºC) 70-80 (%) 08-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -02-00 (ºC) 30-40 (%) 00-02 (ºC) 30-40 (%)

Rawalpindi 06-08 (ºC) 80-90 (%) 06-08 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 08-10 (ºC) 85-95 (%) 08-10 (ºC) 85-95 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:43 pm (Today)

Sunrise: 6:52 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close