Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (November 20, 2017) and the forecast for Tuesday (November 21, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 10-12 (ºC) 50-60 (%) 10-12 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 12-14 (ºC) 40-50 (%) 12-14 (ºC) 40-50 (%)

Lahore 07-09 (ºC) 90-100 (%) 07-09 (ºC) 90-100 (%)

Larkana 11-13 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 08-10 (ºC) 60-70 (%) 08-10 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 04-06 (ºC) 75-85 (%) 04-06 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 08-13 (ºC) 70-80 (%) 08-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 12-14 (ºC) 30-40 (%) 12-14 (ºC) 30-40 (%)

Rawalpindi 08-10 (ºC) 80-90 (%) 07-09 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 09-11 (ºC) 80-90 (%) 09-11 (ºC) 80-90 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:43 pm (Today)

Sunrise: 6:51 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close