Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (November 09, 2017) and the forecast for Friday (November 10, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 17-19 (ºC) 65-75 (%) 17-19 (ºC) 65-75 (%)

Karachi 18-20 (ºC) 80-90 (%) 18-20 (ºC) 80-90 (%)

Lahore 11-13 (ºC) 85-95 (%) 11-13 (ºC) 85-95 (%)

Larkana 17-19 (ºC) 85-95 (%) 17-19 (ºC) 85-95 (%)

Mirpurkhas 14-16 (ºC) 60-70 (%) 14-16 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 09-11 (ºC) 65-75 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 10-15 (ºC) 70-80 (%) 10-15 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 24-26 (ºC) 10-20 (%) 23-25 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 11-13 (ºC) 80-90 (%) 10-12 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 14-16 (ºC) 85-95 (%) 14-16 (ºC) 85-95 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:47 pm (Today)

Sunrise: 6:44 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close