Saturday, October 23rd, 2021
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (November 08, 2017) and the forecast for Thursday (November 09, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 17-19 (ºC) 75-85 (%) 17-19 (ºC) 60-70 (%)

Karachi 18-20 (ºC) 80-90 (%) 18-20 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 12-14 (ºC) 85-95 (%) 12-14 (ºC) 85-95 (%)

Larkana 16-18 (ºC) 75-85 (%) 16-18 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 14-16 (ºC) 60-70 (%) 14-16 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 09-11 (ºC) 65-75 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 10-15 (ºC) 70-80 (%) 10-15 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 24-26 (ºC) 10-20 (%) 23-25 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 11-13 (ºC) 80-90 (%) 11-13 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 16-18 (ºC) 85-95 (%) 16-18 (ºC) 85-95 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:48 pm (Today)

Sunrise: 6:42 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close