Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (November 02, 2017) and the forecast for Friday (November 03, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 18-20 (ºC) 40-50 (%) 19-21 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 19-21 (ºC) 50-60 (%) 19-21 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 15-17 (ºC) 75-88 (%) 14-16 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 17-19 (ºC) 65-75 (%) 17-19 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 15-17 (ºC) 65-75 (%) 15-17 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 09-11 (ºC) 65-75 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 10-15 (ºC) 70-80 (%) 10-15 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 24-26 (ºC) 10-20 (%) 23-25 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 13-15 (ºC) 70-80 (%) 12-14 (ºC) 75-85 (%)

Sukkur 17-19 (ºC) 65-75 (%) 17-19 (ºC) 65-75 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:50 pm (Today)

Sunrise: 6:39 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close