Tuesday, February 27th, 2024
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (November 01, 2017) and the forecast for Thursday (November 02, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 19-21 (ºC) 40-50 (%) 19-21 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 19-21 (ºC) 50-60 (%) 19-21 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 14-16 (ºC) 75-88 (%) 13-15 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 18-20 (ºC) 65-75 (%) 18-20 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 15-17 (ºC) 65-75 (%) 15-17 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 08-10 (ºC) 65-75 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 10-15 (ºC) 70-80 (%) 10-15 (ºC) 70-80 (%)

Quetta N/A N/A

Rawalpindi 13-15 (ºC) 80-90 (%) 12-14 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 18-20 (ºC) 65-75 (%) 18-20 (ºC) 65-75 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:51 pm (Today)

Sunrise: 6:39 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close