Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (October 31, 2017) and the forecast for Wednesday (November 01, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 36-38 (ºC) 20-30 (%) 36-38 (ºC) 20-30 (%)

Karachi 36-38 (ºC) 20-30 (%) 36-38 (ºC) 20-30 (%)

Lahore 14-16 (ºC) 75-88 (%) 13-15 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 35-37 (ºC) 30-40 (%) 35-37 (ºC) 30-40 (%)

Mirpurkhas 34-36 (ºC) 40-50 (%) 34-36 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 08-10 (ºC) 65-75 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 10-15 (ºC) 70-80 (%) 10-15 (ºC) 70-80 (%)

Quetta N/A N/A

Rawalpindi 13-15 (ºC) 80-90 (%) 12-14 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 36-38 (ºC) 30-40 (%) 35-37 (ºC) 25-35 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:52 pm (Today)

Sunrise: 6:38 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close