Monday, September 20th, 2021
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Friday (May 26, 2017) and the forecast for Saturday (May 27, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 45-47 (ºC) 30-40 (%) 45-47 (ºC) 30-40 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 55-65 (%) 35-37 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 44-46 (ºC) 15-25 (%) 45-47 (ºC) 15-25 (%)

Larkana 48-50 (ºC) 20-30 (%) 48-50 (ºC) 20-30 (%)

Mirpurkhas 42-44 (ºC) 40-50 (%) 42-44 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 35-37 (ºC) 35-45 (%) 37-39 (ºC) 25-35 (%)

Peshawar 40-45 (ºC) 30-40 (%) 40-45 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 35-37 (ºC) 10-20 (%) 36-38 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 42-44 (ºC) 15-25 (%) 43-45 (ºC) 15-25 (%)

Sukkur 48-50 (ºC) 20-30 (%) 48-50 (ºC) 20-30 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:15 pm (Today)

Sunrise: 05:42 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close