Monday, September 28th, 2020
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (May 25, 2017) and the forecast for Friday (May 26, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 44-46 (ºC) 30-40 (%) 44-46 (ºC) 30-40 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 55-65 (%) 35-37 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 42-44 (ºC) 15-25 (%) 43-45 (ºC) 15-25 (%)

Larkana 46-48 (ºC) 20-30 (%) 46-48 (ºC) 20-30 (%)

Mirpurkhas 42-44 (ºC) 40-50 (%) 42-44 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 35-37 (ºC) 35-45 (%) 37-39 (ºC) 25-35 (%)

Peshawar 35-40 (ºC) 30-40 (%) 35-40 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 34-36 (ºC) 10-20 (%) 34-36 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 38-40 (ºC) 25-35 (%) 40-42 (ºC) 15-25 (%)

Sukkur 45-47 (ºC) 20-30 (%) 45-47 (ºC) 20-30 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:15 pm (Today)

Sunrise: 05:42 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close