Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (May 04, 2017) and the forecast for Friday (May 05, 2017).

===================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

===================================================================

Hyderabad 41-43 (ºC) 25-35 (%) 40-42 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 50-60 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 38-40 (ºC) 15-25 (%) 39-41 (ºC) 10-20 (%)

Larkana 43-45 (ºC) 15-25 (%) 43-45 (ºC) 15-25 (%)

Mirpurkhas 40-42 (ºC) 25-35 (%) 39-41 (ºC) 30-40 (%)

Muzaffarabad 31-33 (ºC) 20-30 (%) 32-34 (ºC) 20-30 (%)

Peshawar 35-40 (ºC) 30-40 (%) 35-40 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 15-25 (%) 28-30 (ºC) 25-35 (%)

Rawalpindi 33-35 (ºC) 25-35 (%) 34-36 (ºC) 20-30 (%)

Sukkur 42-44 (ºC) 15-25 (%) 42-44 (ºC) 15-25 (%)

===================================================================

Karachi

-------------------------------------------------------------------

Sunset: 07:04 pm (Today)

Sunrise: 05:51 am (Tomorrow)

===================================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close