Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (May 03, 2017) and the forecast for Thursday (May 04, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 41-43 (ºC) 10-20 (%) 40-42 (ºC) 15-25 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 45-55 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 34-36 (ºC) 15-25 (%) 35-37 (ºC) 10-20 (%)

Larkana 43-45 (ºC) 15-25 (%) 43-45 (ºC) 15-25 (%)

Mirpurkhas 40-42 (ºC) 25-35 (%) 39-41 (ºC) 30-40 (%)

Muzaffarabad 23-25 (ºC) 50-60 (%) 25-27 (ºC) 30-40 (%)

Peshawar 35-40 (ºC) 30-40 (%) 35-40 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 27-29 (ºC) 25-35 (%) 28-30 (ºC) 25-35 (%)

Rawalpindi 30-32 (ºC) 25-35 (%) 32-34 (ºC) 20-30 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 15-25 (%) 41-43 (ºC) 15-25 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:03 pm (Today)

Sunrise: 05:52 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close