Tuesday, February 27th, 2024
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (May 02, 2017) and the forecast for Wednesday (May 03, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 41-43 (ºC) 10-20 (%) 40-42 (ºC) 15-25 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 45-55 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 39-41 (ºC) 10-20 (%) 39-41 (ºC) 10-20 (%)

Larkana 42-44 (ºC) 15-25 (%) 42-44 (ºC) 15-25 (%)

Mirpurkhas 40-42 (ºC) 25-35 (%) 39-41 (ºC) 30-40 (%)

Muzaffarabad 20-22 (ºC) 50-60 (%) 22-24 (ºC) 30-40 (%)

Peshawar 35-40 (ºC) 30-40 (%) 35-40 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 10-20 (%) 28-30 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 32-34 (ºC) 35-45 (%) 35-37 (ºC) 15-25 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 15-25 (%) 41-43 (ºC) 15-25 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:03 pm (Today)

Sunrise: 05:53 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close