Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (December 28, 2016) and the forecast for Thursday (December 29, 2016).

===================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

===================================================================

Hyderabad 12-14 (ºC) 75-85 (%) 12-14 (ºC) 75-85 (%)

Karachi 13-15 (ºC) 80-90 (%) 13-15 (ºC) 80-90 (%)

Lahore 05-07 (ºC) 80-90 (%) 04-06 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 09-11 (ºC) 80-90 (%) 09-11 (ºC) 80-90 (%)

Mirpurkhas 09-11 (ºC) 80-90 (%) 09-11 (ºC) 80-90 (%)

Muzaffarabad 00-02 (ºC) 75-85 (%) 00-02 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 02-05 (ºC) 50-60 (%) 02-05 (ºC) 50-60 (%)

Quetta 00-02 (ºC) 40-50 (%) (-01)-(01) (ºC) 40-50 (%)

Rawalpindi 03-05 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

===================================================================

Karachi

-------------------------------------------------------------------

Sunset: 05:52 pm (Today)

Sunrise: 07:14 am (Tomorrow)

===================================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close