Tuesday, February 27th, 2024
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (December 28, 2016) and the forecast for Wednesday (December 28, 2016).

===================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

===================================================================

Hyderabad 12-14 (ºC) 70-80 (%) 12-14 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 14-16 (ºC) 80-90 (%) 14-16 (ºC) 80-90 (%)

Lahore 05-07 (ºC) 80-90 (%) 04-06 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Mirpurkhas 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Muzaffarabad 01-03 (ºC) 75-85 (%) 02-04 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 02-05 (ºC) 50-60 (%) 02-05 (ºC) 50-60 (%)

Quetta (-01)-(01) (ºC) 40-50 (%) (-02)-(00) (ºC) 40-50 (%)

Rawalpindi 02-04 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 07-09 (ºC) 80-90 (%) 07-09 (ºC) 80-90 (%)

===================================================================

Karachi

-------------------------------------------------------------------

Sunset: 05:52 pm (Today)

Sunrise: 07:14 am (Tomorrow)

===================================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close