Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (December 14, 2016) and the forecast for Thursday (December 15, 2016).

===============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

===============================================================

Hyderabad 13-15(ºC) 65-75(%) 13-15(ºC) 65-75(%)

Karachi 13-15(ºC) 50-60(%) 13-15(ºC) 50-60(%)

Lahore 05-07(ºC) 80-90(%) 04-06(ºC) 80-90(%)

Larkana 08-10(ºC) 80-90(%) 08-10(ºC) 80-90(%)

Mirpurkhas 08-10(ºC) 70-80(%) 08-10(ºC) 70-80(%)

Muzaffarabad 02-04(ºC) 75-85(%) 01-03(ºC) 80-90(%)

Peshawar 06-09(ºC) 50-60(%) 06-09(ºC) 50-60(%)

Quetta (-6.0)-(-4.0)(ºC) 40-50(%) (-5.0)-(-3.0)(ºC) 40-50(%)

Rawalpindi 04-06(ºC) 75-85(%) 04-06(ºC) 80-90(%)

Sukkur 08-10(ºC) 80-90(%) 08-10(ºC) 80-90(%)

===============================================================

Karachi

---------------------------------------------------------------

Sunset: 05:45 pm (Today)

Sunrise: 07:08 am (Tomorrow)

===============================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close