Thursday, January 20th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (December 13, 2016) and the forecast for Wednersday (December 14, 2016).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 13-15 (ºC) 65-75 (%) 13-15 (ºC) 65-75 (%)

Karachi 14-16 (ºC) 60-70 (%) 13-15 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 07-09 (ºC) 80-90 (%) 07-09 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Mirpurkhas 08-10 (ºC) 70-80 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 02-04 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 06-09 (ºC) 50-60 (%) 06-09 (ºC) 50-60 (%)

Quetta 01-03 (ºC) 40-50 (%) 02-04 (ºC) 40-50 (%)

Rawalpindi 05-07 (ºC) 75-85 (%) 05-07 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 05:45 pm (Today)

Sunrise: 07:07 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close