Tuesday, November 28th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Sunday (August 25, 2019) and the forecast for Monday (August 26, 2019).

==============================================================

CITY TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 35-37 (ºC) 55-65 (%) 35-37 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 31-33 (ºC) 60-70 (%) 31-33 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 36-26 (ºC) 70-30 (%) 36-26 (ºC) 70-30 (%)

Larkana 38-40 (ºC) 45-55 (%) 38-40 (ºC) 45-55 (%)

Mirpurkhas 35-37 (ºC) 55-65 (%) 36-38 (ºC) 55-65 (%)

Muzaffarabad 35-20 (ºC) 70-30 (%) 35-20 (ºC) 70-30 (%)

Peshawar 33-38 (ºC) 50-60 (%) 33-38 (ºC) 50-60 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 40-50 (%) 32-34 (ºC) 40-50 (%)

Rawalpindi 35-25 (ºC) 70-30 (%) 35-25 (ºC) 70-30 (%)

Sukkur 39-41 (ºC) 40-50 (%) 39-41 (ºC) 40-50 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 06:58 pm (TODAY)

Sunrise: 06:09 am (TOMORROW)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2019

the author

Top
Close
Close