Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Tuesday (August 20, 2019) and the forecast for Wednesday (August 21, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 34-36 (ºC) 55-65 (%) 33-35 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 60-70 (%) 32-34 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 38-26 (ºC) 70-00 (%) 38-26 (ºC) 70-00 (%)

Larkana 39-41 (ºC) 55-65 (%) 39-41 (ºC) 55-65 (%)

Mirpurkhas 35-37 (ºC) 50-60 (%) 35-37 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 35-22 (ºC) 60-10 (%) 36-22 (ºC) 60-00 (%)

Peshawar 33-38 (ºC) 50-60 (%) 33-38 (ºC) 50-60 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 36-23 (ºC) 60-00 (%) 36-24 (ºC) 60-00 (%)

Sukkur 40-42 (ºC) 45-55 (%) 40-42 (ºC) 45-55 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:02 pm (Today)

Sunrise: 6:07 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close