Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (August 08, 2019) and the forecast for Friday (August 09, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 33-35 (ºC) 60-70 (%) 31-33 (ºC) 75-85 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 60-70 (%) 30-32 (ºC) 85-95 (%)

Lahore 33-28 (ºC) 80-50 (%) 32-27 (ºC) 80-60 (%)

Larkana 37-39 (ºC) 50-60 (%) 37-39 (ºC) 50-60 (%)

Mirpurkhas 32-34 (ºC) 60-70 (%) 31-33 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 33-23 (ºC) 80-50 (%) 33-24 (ºC) 80-50 (%)

Peshawar 36-42 (ºC) 65-75 (%) 36-42 (ºC) 65-75 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 31-26 (ºC) 80-50 (%) 30-25 (ºC) 80-60 (%)

Sukkur 38-40 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 50-60 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:11 pm (Today)

Sunrise: 6:02 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close