Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Tuesday (August 06, 2019) and the forecast for Wednesday (August 07, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 36-38 (ºC) 55-65 (%) 36-38 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 60-70 (%) 32-34 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 35-27 (ºC) 80-40 (%) 35-27 (ºC) 80-40 (%)

Larkana 41-43 (ºC) 45-55 (%) 41-43 (ºC) 45-55 (%)

Mirpurkhas 35-37 (ºC) 55-65 (%) 35-37 (ºC) 55-65 (%)

Muzaffarabad 33-22 (ºC) 80-40 (%) 34-23 (ºC) 80-40 (%)

Peshawar 38-43 (ºC) 50-60 (%) 33-38 (ºC) 60-70 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 35-27 (ºC) 80-30 (%) 35-27 (ºC) 80-30 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 40-50 (%) 40-42 (ºC) 40-50 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:13 pm (Today)

Sunrise: 6:01 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close