Thursday, January 20th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (August 01, 2019) and the forecast for Friday (August 02, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 35-37 (ºC) 55-65 (%) 35-37 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 31-33 (ºC) 60-70 (%) 31-33 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 29-26 (ºC) 80-60 (%) 32-26 (ºC) 80-60 (%)

Larkana 40-42 (ºC) 45-55 (%) 40-42 (ºC) 45-55 (%)

Mirpurkhas 36-38 (ºC) 50-60 (%) 36-38 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 33-22 (ºC) 80-60 (%) 32-21 (ºC) 80-60 (%)

Peshawar 38-43 (ºC) 30-40 (%) 38-43 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 30-26 (ºC) 80-60 (%) 31-25 (ºC) 80-60 (%)

Sukkur 40-42 (ºC) 45-55 (%) 40-42 (ºC) 45-55 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:16 pm (Today)

Sunrise: 5:59 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close