Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Tuesday (July 30, 2019) and the forecast for Wednesday (July 31, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 31-33 (ºC) 85-95 (%) 33-35 (ºC) 85-95 (%)

Karachi 28-30 (ºC) 85-95 (%) 29-31 (ºC) 85-95 (%)

Lahore 35-27 (ºC) 80-40 (%) 35-26 (ºC) 80-50 (%)

Larkana 32-34 (ºC) 70-80 (%) 33-35 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 31-33 (ºC) 85-95 (%) 33-35 (ºC) 85-95 (%)

Muzaffarabad 34-21 (ºC) 80-60 (%) 34-20 (ºC) 80-60 (%)

Peshawar 38-43 (ºC) 30-40 (%) 38-43 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 35-26 (ºC) 80-30 (%) 34-26 (ºC) 80-50 (%)

Sukkur 35-37 (ºC) 70-80 (%) 36-38 (ºC) 70-80 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:17 pm (Today)

Sunrise: 5:58 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close