Tuesday, November 28th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Monday (July 08, 2019) and the forecast for Tuesday (July 09, 2019).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 38-40 (ºC) 50-60 (%) 38-40 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 34-36 (ºC) 55-65 (%) 34-36 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 36-24 (ºC) 70-60 (%) 37-25 (ºC) 70-40 (%)

Larkana 42-44 (ºC) 40-50 (%) 42-44 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 36-38 (ºC) 35-45 (%) 37-39 (ºC) 35-45 (%)

Muzaffarabad 32-22 (ºC) 70-60 (%) 33-22 (ºC) 70-50 (%)

Peshawar 38-43 (ºC) 30-40 (%) 38-43 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 34-26 (ºC) 70-60 (%) 35-27 (ºC) 70-40 (%)

Sukkur 42-44 (ºC) 35-45 (%) 42-44 (ºC) 35-45 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:25 pm (Today)

Sunrise: 5:47 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close