Tuesday, December 6th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Tuesday (July 02, 2019) and the forecast for Wednesday (July 03, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 39-41 (ºC) 45-55 (%) 40-42 (ºC) 45-55 (%)

Karachi 34-36 (ºC) 50-60 (%) 33-35 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 44-28 (ºC) 50-00 (%) 44-28 (ºC) 50-00 (%)

Larkana 43-45 (ºC) 40-50 (%) 43-45 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 38-40 (ºC) 35-45 (%) 40-42 (ºC) 35-45 (%)

Muzaffarabad 40-18 (ºC) 60-00 (%) 40-18 (ºC) 60-50 (%)

Peshawar 38-43 (ºC) 30-40 (%) 38-43 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 43-28 (ºC) 55-00 (%) 43-28 (ºC) 55-30 (%)

Sukkur 43-45 (ºC) 30-40 (%) 44-46 (ºC) 30-40 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:25 pm (Today)

Sunrise: 5:46 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close