Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Wednesday (June 19, 2019) and the forecast for Thursday (June 20, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 38-40 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 45-55 (%)

Karachi 34-36 (ºC) 55-65 (%) 34-36 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 44-46 (ºC) 40-50 (%) 42-44 (ºC) 40-50 (%)

Larkana 41-43 (ºC) 30-40 (%) 41-43 (ºC) 35-45 (%)

Mirpurkhas 38-40 (ºC) 30-40 (%) 38-40 (ºC) 30-40 (%)

Peshawar 38-43 (ºC) 30-40 (%) 38-43 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 40-42 (ºC) 35-45 (%) 39-41 (ºC) 40-50 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 30-40 (%) 41-43 (ºC) 30-40 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:24 pm (Today)

Sunrise: 5:42 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close