Wednesday, August 17th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (June 13, 2019) and the forecast for Friday (June 14, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 40-42 (ºC) 35-45 (%) 39-41 (ºC) 35-45 (%)

Karachi 40-42 (ºC) 38-40 (%) 38-40 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 41-43 (ºC) 40-50 (%) 42-44 (ºC) 40-50 (%)

Larkana 46-48 (ºC) 10-20 (%) 46-48 (ºC) 10-20 (%)

Mirpurkhas 40-42 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 45-55 (%) 33-35 (ºC) 50-60 (%)

Peshawar 38-43 (ºC) 30-40 (%) 38-43 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 38-40 (ºC) 35-45 (%) 39-41 (ºC) 40-50 (%)

Sukkur 43-45 (ºC) 30-40 (%) 41-43 (ºC) 30-40 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:22 pm (Today)

Sunrise: 5:41 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close