Tuesday, February 7th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Tuesday (June 11, 2019) and the forecast for Wednesday (June 12, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 39-41 (ºC) 35-45 (%) 39-41 (ºC) 35-45 (%)

Karachi 38-40 (ºC) 40-50 (%) 38-40 (ºC) 40-50 (%)

Lahore 40-42 (ºC) 40-50 (%) 41-43 (ºC) 40-50 (%)

Larkana 47-49 (ºC) 10-20 (%) 46-48 (ºC) 10-20 (%)

Mirpurkhas 40-42 (ºC) 20-30 (%) 37-39 (ºC) 20-30 (%)

Muzaffarabad 27-29 (ºC) 45-55 (%) 32-34 (ºC) 50-60 (%)

Peshawar 38-43 (ºC) 30-40 (%) 38-43 (ºC) 30-40(%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 37-39 (ºC) 35-45 (%) 39-41 (ºC) 40-50 (%)

Sukkur 43-45 (ºC) 20-30 (%) 41-43 (ºC) 20-30 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:21 pm (Today)

Sunrise: 5:40 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close