Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Sunday (May 26, 2019) and the forecast for Monday (May 27, 2019).

==================================================================

CITY TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 43-45 (ºC) 20-30 (%) 43-45 (ºC) 15-25 (%)

Karachi 37-39 (ºC) 45-55 (%) 36-38 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 33-35 (ºC) 20-30 (%) 35-37 (ºC) 15-25 (%)

Larkana 43-45 (ºC) 30-40 (%) 45-47 (ºC) 30-40 (%)

Mirpurkhas 41-43 (ºC) 25-35 (%) 41-43 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 30-32 (ºC) 25-35 (%) 30-31 (ºC) 20-30 (%)

Peshawar 30-35 (ºC) 30-40 (%) 30-35 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 34-36 (ºC) 20-30 (%) 36-38 (ºC) 15-25 (%)

Sukkur 42-44 (ºC) 20-30 (%) 43-45 (ºC) 20-30 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 07:15pm (TODAY)

Sunrise: 05:42am (TOMORROW)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close